CONSTRUCTION

การก่อสร้างงานตกแต่งภายใน ปรับปรุงพื้นที่ภายใน ด้วยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ของเรา เอาใจใส่ทุกรายละเอียด มีความเข้าใจแบบก่อสร้าง ทำให้งานออกมาตรงกับการออกแบบของ Designer ประสานงานกันเป็นทีมเวิร์ค ระหว่างทีมช่างก่อสร้าง Designer รวมถึงตัวลูกค้าเอง เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อย ตามแผนงานที่ได้วางไว้
โดยงานก่อสร้าง เราจะมีทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำงานประสานกันระหว่างทีมช่างในส่วนต่างๆ เช่น ทีมช่างระบบไฟฟ้า ทีมช่างระบบสื่อสาร(Network) ทีมช่างระบบปรับอากาศ ทีมช่างเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบขั้นตอน และทำงานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น